Follow Us On Follow us on Facebook Follow us on Twitter Watch us on YouTube
Results 1 to 3 of 3
 1. #1

  Default Zmiana Rotacji Gry / Change Rotation in Game.

  Hmm,witam władze rożnej narodowości,przychodze z nową propozycją rotacji w naszym mieście Thecrims,do rzeczy przejde raczej odrazu lecz zaczne od przedstawienia wam fundamentu tej całej akcji(jeśli zbyt politycznie to przepraszam,taka sytuacja w moim kraju hue hue)podkreślam to są tylko podstawowe fundamenty tego co mozemy zmienić,oczywiście licze na waszą dalszą współprace co chodzi o cel tychże mozna by powiedzieć utrudnień dla klas co chodzi wdrożenie nowego systemu rotacyjnego rundy,bo zauważyliście znaczy moje grono sfrustrowanych znajomych twierdzi poprzez nażekanie ze gra ma tą samą strukture którą zawodowi gracze jesli tak ich mozna nazwać zdobywają rangi zbyt szybko,nie chodzi o samo zdobywanie tych rang ale o ich powtarzanie,czyli oni tą gre "rotacyjną",rangową mają juz wykutute wpisane w nawyk i właśnie to jest problemem tej całej frustracji...Ogolnie zdobywanie rangi 9/11 odbywa sie w granicach 35-45 dnia,co daje ogromne korzyści z tego powodu iż potrzeba do tego 4 czy 5 sprzedaży na statku juz nie pamiętam jak to tam jest dla danych klas nie jest to istotne ile razy trzeba tyko ze wogole trzeba mieć az tyle,i tu narasta kolejny problem bo jedno pominięcie sprzedaży na statku skutkuje tym ze nie moze wbić rangi co ogranicza jego pozycje w danej rundzie,teraz ktoś powie ze trzeba to zapisać w kalendarz rzeczy chyba najpotrzebniejszych,to bycie online cały czas do dnia gdzie ominiemy bezsensowne dla wielu ludzi chcących mieć zdobywanie rang poprzez robienie wiekszej ilości pojedyńczych rabunków do dnia 40-60 a mniej tych gangowych ( co zmieni rotacje naszego świata,poprzez taki argument ze elita i nie tylko bedzie musiała sie przygotować,zmienić taktyke bądz nauczyć sie jej od nowa,nie bedzie tego monotonnego wbijania jak najszybciej 10/12 rang co daje 10 lub większą przewage w dniach tc co jest ogromnym czasem co chodzi o nasz świat w dniach gdy te rangi są wbijane).Teraz konkrety...
  to jest tylko losowy przykład klasy,rang oraz potrzebnych do tego wyzwań.
  -Biznesmen zeby wbić 5 range biznesmena potrzeba nam 500 skoków pojedyńczych i 40 gangowych rabunków na poziom 4 bo na 5 nie jest wymagana liczba gangowych rabunków tylko wspomniane 500 pojedyńczych powiem wiecej na 6 poziom rangi co jest absurdalne potrzeba 200 gangowych rabunków,to jest zbyt łatwe patrząć co przynoszą nam kolejne tygodnie gdy działamy jak w zegarku.

  Czyli wbicie rangi nr 6 dla klas pomijając juz Morderce bo on nie jest stworzony do gry pvp,jest błyskawiczne zbyt proste i banalne (mowiąc prosciej zbyt mało wymagające czasowo w świece tc oraz i tym realnym) , bo wymaganym na każdą range powyżej 4 jest wymagana od nas zbyt duża ilość wymaganej mocy rabunkowej co przekłada sie na co?na robienie wiekszej jednak ilości robienia pojedyńczych lub też gangowych,czyli ta opcja wymagania tych 500 pojedyńczych lub 40 czy tam 200 gangowych w zależności od rangi jest kompletnie bez sensu,wymaganie od gracza na 6range 200 gangowych skowów i na 5range 500pojedyńczych jest nie ma kompletnie znaczenia bo on i tak to musi zrobic zeby wbic wymaganą moc rabunkową,gdzie tu logika wbijania tych rang,graczowi zbyt łatwo oddaje sie 6range co przekłada sie na błyskawiczne wbicie 10-12 rangi do dnia 40-60 nawet do 50 jak widze,gracz z 11/12 rangą w dniu dajmy na to 50 nie musi juz nic tylko systematycznie wydawanie biletów i staranie sie o 13 range na co potrzeba juz nieco wiekszego doświadczenia poniekąd,ale do rangi 11/12 to wszystko jest zbyt proste i nauczone przez wieksząsc graczy co przekłada sie na w/w rotacje.Przykład - - - > wbijam juz własnie 6range biznesmenem to mam juz bo musiałem to wykonać(zeby miec odpowiednią moc rabunkową) ponad 1700 pojedyńczych i ponad 400 gangowych co daje mi prawie wbicie 7rangi,ale ogranicza mnie zaś moc rabunkowa dawno juz wbiłem te 750pojedyńczych bo zmusiliście mnie do tego zeby wbić range 6,range 7 teraz przychodzi na range 8 gdzie potrzebuje "głupich" 400 gangowych rabunków......i oszałamiającej liczby mocy rabunkowej,zamieńmy to na cos logiczniejszego nawet gdyby to miało skutkować większym nakładem gry,ZMIEŃMY RAZEM ROTACJE TEJ GRY co przyniesie wszystkim wiele rozmaiceń,pogoń za rangą poprzez angażowanie w wykonywane misje,bo to co jest teraz to jest przepraszam ale poprostu kpina jestem bardzo zangażowany w robienie misjowego planu na tą gre,oraz poznanie mojej perspektywy poprzez kontakt ze mną,dziekuje,pozdrawiam bedąc "nadal" Nieznanym w tym świecie. Pozdrawiam

  Eng.
  Hmm, welcome to the authorities of different nationalities, I come with a new proposal for rotation in our city of Thecrims, I will go straight to the point but I will start by presenting to you the foundation of this whole action (if I am too politically sorry, such a situation in my country hue hue) I emphasize these are only the basic foundations of what we can change, of course, I count on your further cooperation what is the purpose of those you could say impediments for classes what is going on implementation of the new round rotation system, because you noticed means my group of frustrated friends claims by whining that the game has the same structure that professional players, if you can call them that, rank too quickly, it is not about merely acquiring these ranks but about repeating them, so they have this "rotational", rank game already forged in the habit and that is the problem of all this frustration ...
  Generally, reaching the rank of 9/11 takes place within 35-45 days, which gives huge benefits because you need 4 or 5 sales on the ship, I don't remember how it is there for given classes, it doesn't matter how many times you need to that you have to have so much, and this is where another problem increases, because one skipping sale on the ship results in the fact that it cannot hit its rank, which limits its position in a given round, now someone will say that you need to write it in the calendar of probably the most necessary things, being online all time to day where we will bypass the pointless for many people wanting to have rank by doing more robberies up to 40-60 days and less gang gang (which will change the rotation of our world, through such an argument from the elite and not only will have to prepare, change tactics or learn it again, there will be no monotonous driving 10/12 ranks as soon as possible, which gives 10 or more advantage on TC days which is huge sometimes what our world is about in the days when these ranks are hammered in) Now the particulars ...
  this is just a random example of the class, ranks and challenges needed for this.
  -Businessman to hit 5 range businessman we need 500 single jumps and 40 gang robberies at level 4 because 5 is not required the number of gang robberies just mentioned 500 individual I will say more to level 6 which is absurd need 200 gang robberies, it is too easy look what the next weeks bring us when we act like clockwork.

  So, setting rank number 6 for classes, apart from Morderce, because he is not created for pvp games, is lightning too simple and banal (in other words, too little time-consuming in tc candles and the real one), because the required one for each range above 4 is required from us too much of the required robbery power which translates into what? for doing a larger amount of doing single or gang, i.e. the option of requiring those 500 single or 40 or 200 gangs depending on the rank is completely pointless, requiring the player for 6range 200 gang owls and for 5range 500 singles it doesn't matter at all because he has to do it anyway to drive the required robbery power, where here the logic of hammering these ranks, the player gives himself too easily 6range which translates into instant 10-12 ranks up to day 40-60 even up to 50 as I see, a player with 11/12 rank on the day let's give it 50 does not have to just issue systematic ticket issuing and star It is about 13 range, which requires somewhat more experience in a way, but by 11/12 it is all too simple and taught by most players, which translates into the abovementioned rotations. Example - ->> I already hit 6range businessman I have already because I had to do it (in order to have the appropriate robbery power) over 1,700 individual and over 400 gang gangsters, which gives me almost a punch of 7 borders, but the robbery limits me a long time ago I hit the 750 single because you forced me to hit range 6, range 7 now it comes to range 8 where it needs "stupid" 400 gang robberies ...... and a staggering number of robbery power, let's change it into something more logical even if it would result in a greater game effort, CHANGE THE ROTATIONS OF THIS GAME TOGETHER, which will bring everyone a lot of differences, pursuit of rank by engaging in performed missions, because what is now is sorry but just a mockery I am very involved in doing missionary lanu for this game, and getting to know my perspective through contact with me, thank you, best regards being "still" unknown in this world. Regards

 2. #2
  Join Date
  Dec 2008
  Location
  spain
  Posts
  1,191

  Default

  Hi ,

  I agree basically levels are very very easy.... for the moment we are working on 2 NEW features, Districts and Sabotage so honestly we do not have time to change levels.
  I have to be honest , I do not know if people would like to make levels harder.

 3. #3

  Default

  Not everyone wants to rob with gangs, so it's a matter between SOLOS and GG Boys. And for those who have no time, SOLO is the key up fast with less gg robberies (Including pass levels fast in less time). People have jobs and not everyone here has 24/7, therefore I disagree on this point.

 

 

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •