Follow Us On Follow us on Facebook Follow us on Twitter Watch us on YouTube
Results 1 to 2 of 2
 1. #1
  Join Date
  Dec 2008
  Location
  spain
  Posts
  1,310

  Default Changes for Round 124 !

  Hi boys


  We have some plans for next rounds like , districts for gangs or even adding a new district but for Round 124 we decided to focus on perfecting the new things we've just added.

  These are the changes for next round :

  VIP pack changes

  *We have reduced the gang points bonus the packs give to :
  VIP 1- 5% ; VIP 2 - 10 % ; VIP 3 - 15%
  * Starting this round all vip pack owners will have the hire feature available every 2 days TC
  * Multi accounts will no longer be allowed access to districts

  Gang Changes

  * Gang wars will now give 500 k points instead of 200 k if victim gang does not accept the challenge.
  * leaving a gang will no longer cancel the point investment previously made
  *
  Unlock the streets fights at Assault strategy is lvl 6 instead of 5


  Game Changes

  * Santa Claus Robbery is back as a normal event , same as Drug King or Chuck Norris. It will be available since day 10, 50 k power required and a reward between 7 to 8 kk
  * Hitmans will get 30 more HP from start. 115 HP at level 2 and 165 HP with vip3. 220 HP at level 13. (This is a change made to hitmans only.)

  Changes to Hire Feature

  You can now use items with the feature and this is how it will be working (Drug Fortune Cookies, Goggles of Fortune, Talisman of Insights only) PS:"Component Addict will not work on Hire Robbers."


  The amount of tickets you can use with the HIRE feature is directly linked to the amount of ITEMS you want to use , please note that you can use more than 1 item at a time and of different type . Please check the link bellow

  http://prntscr.com/w6mj8f


  Or advice is to always use the same amount of items because it will make it easier for you to track items and tickets. For example , imagine you activated a pair of goggles and did 100 tickets by hand .
  You want now to use the hire feature and use 2 goggles for it , the hire will use the 70 tickets from the initial goggles + 170 from the second meaning you can only rob 170+70 tickets using the hire feature.


  CAN YOU USE DIFFERENT AMOUNT OF ITEMS ...

  Well technically yes but the hire feature will only allow you to rob the amount of tickets equal to the lowest number of items you selected .
  EG:
  If I want to use the hire and I select 1 Talisman , 3 Cookies and 2 Goggles, the hire feature will only allow me to do 170 tickets using the feature. The extra 2 cookie and 1 goggle will not be used


  If you select to use an item 2 times, you must select other items with 2 as well. You cannot select the number of items to be used with different numbers.

  If you wish to use items on Hire Robbers, total amount of tickets to be used on hire robbers will be defined by the items.

  If you use 1 Goggles + 1 tallsman + 1 Drug Cookies = You can rob maximum 170 tickets.
  If you use 2 Goggles + 2 tallsman + 2 Drug Cookies = You can rob maximum 340 tickets.
  If you use 3 Goggles + 3 tallsman + 3 Drug Cookies = You can rob maximum 510 tickets.
  If you use 4 Goggles + 4 tallsman + 4 Drug Cookies = You can rob maximum 680 tickets.
  If you use 5 Goggles + 5 tallsman + 5 Drug Cookies = You can rob maximum 850 tickets.
  If you use 6 Goggles + 6 tallsman + 6 Drug Cookies = You can rob maximum 1000 tickets, and you will have 20 tickets left on the items. If you activate, you can spend them.

  If you rob less than 170, for example 150, you will have the item on your equipments for 20 tickets left. You can activate it and spend 20 more manually.
  If you robb 300 tickets by using 2 items, you will have 40 tickets left on item, you can activate it from equipments and you can rob 40 tickets manually.
  Attachment 2136

  ------------------------------------------------

  For TR Translation - Click Here

  For PL Translation - Click Here

  For Arabic Translation - Click Here

  For Slovenia Translation - Click Here


  For BR-PT Translation - Click Here

  For RO Translation - Click Here

  For Latvia Translation - Click Here
  Attached Images Attached Images
  Last edited by Generozo; 12-28-2020 at 07:16 PM.

 2. #2
  Join Date
  Oct 2012
  Location
  Albania
  Posts
  104

  Default

  Përshëndetje djem


  Ne kemi disa plane për raundet e ardhshme si, rrethet për bandat apo edhe shtimin e një rrethi të ri, por për Raundin 124 ne vendosëm të përqendrohemi në përsosjen e gjërave të reja që sapo kemi shtuar.

  Këto janë ndryshimet për raundin tjetër:

  Ndryshimet e paketës VIP

  * Ne kemi zvogëluar bonusin e pikave të bandave që paketat u japin: VIP 1- 5%; VIP 2 - 10%; VIP 3 - 15%
  * Duke filluar këtë raund, të gjithë pronarët e paketave vip do të kenë në dispozicion funksionin e punësimit çdo 2 ditë TC
  * Shumë llogari nuk do të lejohen më hyrja në rrethe

  Ndryshimet e bandave

  * Luftërat e bandave tani do të japin 500 k pikë në vend të 200 k nëse banda e viktimave nuk e pranon sfidën.
  * largimi nga një bandë nuk do të anulojë më investimin e bërë më parë
  * Hape luftimet në rrugë në strategjinë e Sulmit është 6 lvl në vend të 5


  Ndryshimet e lojrave

  * Plaçkitja e Santa Claus është kthyer si një ngjarje normale, e njëjtë me Drug King ose Chuck Norris. Do të jetë në dispozicion që nga dita 10, kërkohet 50 k energji dhe një shpërblim ndërmjet 7 deri në 8 kk
  * Hitmans do të marrë 30 HP më shumë që nga fillimi. 115 HP në nivelin 2 dhe 165 HP me vip3. 220 HP në nivelin 13. (Ky është një ndryshim i bërë vetëm në hitmans.)

  Ndryshimet në Karakteristikën e Punësimit

  Tani mund të përdorni artikuj me funksionin dhe kështu do të funksionojë (Drug Fortune Cookies, Goggles of Fortune, Talisman of Insights vetëm) PS: "Addon Component nuk do të punojë në Hire Robbers".


  Sasia e biletave që mund të përdorni me funksionin HIRE është e lidhur drejtpërdrejt me sasinë e SENDEVE që dëshironi të përdorni, ju lutem vini re se mund të përdorni më shumë se 1 artikuj në të njëjtën kohë dhe të llojit të ndryshëm. Ju lutemi kontrolloni lidhjen më poshtë

  http://prntscr.com/w6mj8f


  Ose këshilla është që gjithmonë të përdorni të njëjtën sasi artikujsh sepse do ta bëjë më të lehtë për ju të gjurmoni artikuj dhe bileta. Për shembull, imagjinoni sikur keni aktivizuar një palë syze dhe keni bërë 100 bileta me dorë.
  Dëshiron që tani të përdorësh veçorinë e punësimit dhe të përdorësh 2 syze për të, marrja me qira do të përdorë 70 bileta nga syzet fillestare + 170 nga kuptimi i dytë që mund të vjedhësh bileta 170 + 70 duke përdorur funksionin e marrjes në punë.


  A MUND T US P USRDORNI SHUM TIF NDRYSHME T IT ARTIKUJVE ...

  Epo teknikisht po, por tipari i punësimit do t'ju lejojë të vidhni sasinë e biletave të barabarta me numrin më të ulët të artikujve që keni zgjedhur.
  EG:
  Nëse dua të përdor me qira dhe zgjedh 1 Talisman, 3 Cookies dhe 2 Syze, tipari i punësimit do të më lejojë të bëj vetëm 170 bileta duke përdorur funksionin. 2 cookie shtesë dhe 1 syze nuk do të përdoren


  Nëse zgjidhni të përdorni një artikull 2 herë, duhet të zgjidhni edhe sende të tjera me 2. Ju nuk mund të zgjidhni numrin e artikujve që do të përdoren me numra të ndryshëm.

  Nëse dëshironi të përdorni artikuj në Hire Robbers, shuma totale e biletave që do të përdoren për grabitës me qira do të përcaktohet nga artikujt.

  Nëse përdorni 1 Syze + 1 burrë i gjallë + 1 Biskota Droge = Mund të vidhni maksimumi 170 bileta.
  Nëse përdorni 2 syze + 2 burrë + 2 cookie të drogës = Mund të vidhni maksimumi 340 bileta.
  Nëse përdorni 3 Goggles + 3 tallsman + 3 Cookies Drug = Mund të vidhni maksimumi 510 bileta.
  Nëse përdorni 4 Goggles + 4 burra të gjata + 4 Biskota Droge = Mund të vidhni maksimumi 680 bileta.
  Nëse përdorni 5 Goggles + 5 tallsman + 5 Cookies Drug = Mund të vidhni maksimumi 850 bileta.
  Nëse përdorni 6 Goggles + 6 tallsman + 6 Cookies Drug = Mund të vidhni maksimumi 1000 bileta dhe do të keni 20 bileta në artikuj. Nëse aktivizoni, mund t'i shpenzoni ato.

  Nëse vidhni më pak se 170, për shembull 150, do të keni artikullin në pajisjet tuaja për 20 bileta të mbetura. Mund ta aktivizoni dhe të shpenzoni 20 më shumë manualisht.
  Nëse vidhni 300 bileta duke përdorur 2 artikuj, do të keni 40 bileta në artikull, mund ta aktivizoni nga pajisjet dhe mund të grabisni 40 bileta manualisht.

 

 

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •